Custu sàbadu su Teatru Mannu faghet tapa a Gelisuli: totu prontu pro “Sangue nostro”

 “In iscena at a èssere posta in iscena s’istòria de sa pitica Margherita, abarrada sola cun su babbu, e de su giùighe Carlo Palermo, coinvoltos in s’istrage; s’incontru a pustis de trinta annos tra sos duos est s’ocasione pro torrare a bìvere cussos momentos tràgicos, ognunu dae su pròpiu puntu de bista, cun sos ogros de sa pitzinna chi de repente perdet sa mama e sos frades, e cun sos ogros de su Giùighe chi si sarbat solu pro una fatalidade tràgica. Est su 2 de abrile 1985 a is  8.35 de  mangianu, sa mama de Margherita, Bàrbara Asta, est … Continua a leggere Custu sàbadu su Teatru Mannu faghet tapa a Gelisuli: totu prontu pro “Sangue nostro”

Gelisuli. Contributos pro in familias numerosas

Su Comunu informat: publicadu in su situ istitutzionale http://www.comune.girasole.og.it su bandu pro s’atzessu a sos contributos in favore de sos nùcleos familiares numerosos. S’iscadèntzia de sas dimandas est fissada pro su 15/11/2019. Pro iscarrigare is mòdulos de domanda compoudade su giassu ìnterent de su comunu: https://www.comune.girasole.og.it/index.php Continua a leggere Gelisuli. Contributos pro in familias numerosas

Orthullè. Su 1 de onniasantu, in ludoteca, festa dedicada a “Sas Ànimas”

Cando fiamus minoreddos, su primu de Onniasantu, a mangianu, andaìamus fatu de is domos de su bighinadu a pedire “is animeddas”, s’oferta pro is ànimas de su Prugadòriu.  A merie acumpangiaìamus a is babbos e a is mammas nostras a campusantu a pònnere calicunu frore in is tumbas de is parentes chi non ddoe fiant prus. Coliaìamus dae una elosa a s’àtera pompiende is fotografias de is mortos a sa muda, che a cussos etotu. Is caras issoro nos passaiant a dae in antis comente fotografias de un’album de famìlia e in s’ora chi compudaìamus cussos nùmenes istambos chi aìamus lèghidu … Continua a leggere Orthullè. Su 1 de onniasantu, in ludoteca, festa dedicada a “Sas Ànimas”

Biddamanna. Apertura iscritziones a su Cursu de Limba e Cultura Sarda

Sunt abertas is iscritziones a su Cursu de Limba e Cultura Sarda de 20 oras aparitzadu dae s’Ufìtziu Linguìsticu de Biddamanna (Isportellu Subracomunale de Orthullè). Is follos pro s’iscrìere s’agatant in sa Biblioteca de su Comunu de Biddamanna opuru si podent iscarrigare dae custu ligàmine: follu iscritzione cursu de limba sarda 2 Is mòdulos bene cumpilados est a ddos mandare a s’indirìtziu ufitziulinguisticuogiastra@gmail.com, opuru si podent lassare in sa biblioteca comunale de Biddamanna. Is iscritziones iscadint su 25 de mese de ladàmine. Pro informatziones: 3298703515 Continua a leggere Biddamanna. Apertura iscritziones a su Cursu de Limba e Cultura Sarda

Mèrcuris su 9 de mese de ladàmine, su laboratòriu “Giuanni Forte”

S’Isportellu de sa Lìngua Sarda e sa Biblioteca Comunale de Gelisuli organizat pro mèrcuris su 9 de mese de làmpadas, a ora de is 16 de merie, s’atividade in sardu pro pitzocheddos a tìtulu “Giuanni Forte. Sa faina at a èssere partzia in duas partes: una de proietzione e de leghidura de su contu iscritu de is frades Grimm “Il piccolo sarto coraggioso” furriadu in sardu, s’àtera de laboratòriu a tema in ue is pitziocheddos (dae 4 a 12 annos) ant a fàghere traballeddos cun su paperi e su filu chi rapresentent is iscenas printzipales de su contu. A s’agabbu … Continua a leggere Mèrcuris su 9 de mese de ladàmine, su laboratòriu “Giuanni Forte”

Gelisuli. Presentada de su Cursu de Limba e Cultura Sarda

S’Isportellu de sa Limba Sarda de Gilisuli informat a totu is iscritos e a totu is interessados ca giòbia su 3 de mese de ladàmine, a ora de is 6 e mesu de merie, in sa Biblioteca Comunale de Gilisuli, prima de s’incumentzu de sa presentatzione de su libru de Lorenzo Braina, ddoe at a èssere sa presentada de su Cursu de Limba e Cultura Sarda. Durante s’atopu s’ant detzìdere is dies de letzione e is argumentos chi ant a èssere tratados. Gràtzia pro sa cumpraghèntzia S’operadore linguìsticu Ivan Marongiu Pro àteras informatziones: ufitziulinguisticuogiastra@gmail.com Continua a leggere Gelisuli. Presentada de su Cursu de Limba e Cultura Sarda

Biddamanna: comunicatzione servìtziu de mensa iscolàstica annu iscolàsticu 2019/2020

Si faghet a ischire a totu is istudiantes chi su servìtziu de mensa iscolàstica at a cumentzare lunis su 30 de cabudanni 2019. Càstia is documentos unidos a  custu avisu.   Continua a leggere Biddamanna: comunicatzione servìtziu de mensa iscolàstica annu iscolàsticu 2019/2020