Santa Maria. Eris in biblioteca su laboratòriu in limba sarda pro is pitzocheddos de s’iscola primària

Bene meda su laboratòriu in limba sarda aparitzadu eris a merie dae s’isportellu linguìsticu e dae sa biblioteca comunale de Santa Maria Navarresa pro is iscolanos de s’iscola primària.  Is pitzocheddos ant partetzipadu a sa videoletura de su contu “Luisa. Una pudda in circa de crastiles” contadu in sardu e in italianu dae sa bibliotecària Brunella Murru e dae s’operadore linguìsticu Ivan Maròngiu. Su contu allegat de una pudda atrivida e acunnortada, chi non ddi praghet su logu in ue bivet, ma dd’agadat prus a si nd’andare in chirca de aventuras, o de crastiles, comente si narat in baunesu. Una … Continua a leggere Santa Maria. Eris in biblioteca su laboratòriu in limba sarda pro is pitzocheddos de s’iscola primària