Gelisuli. Avisu passàgiu de is postales de s’Arst su 4 de austu 2019

S’avisat totu sa populatzione chi su 4 de austu 2019, dae is 8.30 a is 11.30 de mangianu, no ant a colare in in sa bidda is postale de s’Arst, pro more de permìtere s’iscvolgimentu regulare e in seguresa de sa manifestatzione isportiva  “A Curreras”. Annunci Continua a leggere Gelisuli. Avisu passàgiu de is postales de s’Arst su 4 de austu 2019

Gelisuli. Custu domìnigu torrat sa gara de cursa competitiva  “A Curreras” (PROGRAMMA)

“A Curreras”, sa cursa prus isetada de s’istade ogiastrina torrat finas ocannu, domìnigu su 4 de austu. Programma de ischit manifestatzione e locandina h 7:00 Cumintzu atopu, iscritziones, retiru còpia tzertificados agonìsticos e cunsigna litorale numerados h 8:15 Serrada de is iscritziones h 8:30 Partèntzia de sa de 7 editziones de “A Curreras” h 10:30 Acabbu de sa gara, cùmbidu pro s’infriscare e possibilidade de fàghere una dotzia pro chi benit dae tesu. h 11:30 Tzerimònia de is premiatziones h 12:00 Pràngiu pro totus sos atletas e sos acumpangiadores (10€) Sa cuota de iscritzione a sa gara cumprendet: Asseguratzione, malliedda … Continua a leggere Gelisuli. Custu domìnigu torrat sa gara de cursa competitiva  “A Curreras” (PROGRAMMA)

Talana, tutu brontu pro sa de 29 editziones de sa Sagra de su presutu: su programma

S’eventu, promòvidu dae sa Pro Loco in collaboratzione cun Comuna, Gal Ogliastra, Regione Sardigna e Agèntzia Forestas, est in programma pro custu coa de chida: su 3 e su 4 de austu 2019. Sa comunidade de Talana festat su presutu. Est totu brontu pro sa de 19 editziones de sa  sagra chi ponet in mustra sa bonesa de su produtu locale prìntzipe de sos antipastos. Sa festa, in sa prima domìniga de austu, est unu de sos apuntamentos prus isetados de s’annu. Custu su programma. Sàbadu, a sas 20,00,  in su tzentru istòricu, ddoe at a èssere s’ispetàculu teatrale “Su … Continua a leggere Talana, tutu brontu pro sa de 29 editziones de sa Sagra de su presutu: su programma

Su Connotu: sàbadu, in Talana, anteprima de su NurArcheoFestival

“Su Connotu” unu clàssicu de su teatru sardu, iscritu in su 1972 dae su poeta, romanzieri, drammaturgu nugoresu Romano Ruju e postu in iscena prus de 300 bortas dae sa cooperativa Teatru de Sardigna, su primu ispetàculu in cartellone a èssere rapresentadu, sàbadu su 3 de austu 2019, a is 9 de note in Talana, in su tzentru istòricu, in bia de Garibaldi, a probe de sede de sa Pro loco. Sa rapresentatzione faghet parte de su programma de ‘Aspettando Nurarcheo fèstival’. A calicunu su nùmene de Pasqua Selis Zau, connota Paskedda Zau, no at a nàrrere nudda. Però est … Continua a leggere Su Connotu: sàbadu, in Talana, anteprima de su NurArcheoFestival

Baunei. Pallegiat a 148 metros de artària in Punta Caroddi, sa marrania est una operazione pubblitzitària pro sa Sardigna

Faghet a mòrrere de infartu e bisare, osservende su mundu dae s’artu de Punta Caroddi. S’asulu de Cala Goloritzè, chi inghìriat custa punta a beru arta, in su coro de s’Ogliastra prus bella, est unu bisu e in su matessi tempus un’arriscu. Su perìgulu est una chistione de tzentìmetros e su disafiu de Nicola Collu est totu inoghe: acumprire un’ impresa moende•si a chimbe tzentìmetros de s’ismoladòrgiu. Mantènnere s’echilìbriu in unu cantu de roca ue duas persones paris non ddoe capint, a 148 metros de artària, no est cosa de acròbatas ma fortzis de macos. E pro custu paret totu … Continua a leggere Baunei. Pallegiat a 148 metros de artària in Punta Caroddi, sa marrania est una operazione pubblitzitària pro sa Sardigna

Baunei. Avisu  resurtados de sa protzedura de afidamentu traballos

Bandu de gara protzedura aberta – Traballos de “Ricualificatzione de su Campo Comunale “Planedda” cun la posa de unu mantu in erba sintètica de ùrtima generatzione. Traballos de ”Ricualificatzione de su Campu Comunale ”Planedda” cun la posa de unu mantu in erba sintètica de ùrtima generatzione” Càmpuda s’avisu originale  Continua a leggere Baunei. Avisu  resurtados de sa protzedura de afidamentu traballos