Talana. Laboratòriu pro su rispàrmiu de s’abba

S’abba s’agatat belle a petotu: in is rios, in is lagos, in is mares, in is otzèanos, in su terrenu, in is matas, in is animales e in sa carena nostra etotu. S’abba de is otzèanos e de is mares est salida; sa de is rios est durche, est a nàrrere ca no est salida. S’abba de bufare est durche, ma in prus depet èssere peri lìmpia e sena sustàntzia chi diant pòdere nòghere a sa salude. Si s’abba tenet totu custas  caraterìsticas, tando naramus ca est potàbile, o siat, chi faghet a dda bufare. Duncas s’abba est netzessària  pro sa … Continua a leggere Talana. Laboratòriu pro su rispàrmiu de s’abba

Talana. Die de sa Salude, domìniga 15 cabudanni 2019

In Talana domìniga  su 15 cabudanni 2019 acanta sos locales de s’iscola elementare s’at a acumprire sa Die de sa Salude a incuru de s’assòtziu Mano Tesa Ogliastra. Pòmpia sa locandina pro visualizare sas tipologias de esàmenes chi ant a èssere esecutados e sas modalidades cun is cales ant a èssere fatos. DIE DE SA SALUDE TALANA Continua a leggere Talana. Die de sa Salude, domìniga 15 cabudanni 2019

Talana. Su Comunu organizat una die a su parcu acuàticu Diverland de Cuartùciu

S’Amministratzione Cumonale bolet organizare, pro sa die 4 cabudanni 2019, una essida a su parcu acuàticu Diverland de Cuartùciu. S’initziativa est indiritzada a sos pitzocos partinde dae sos 6 annos finas sos 18 annos residentes in sa Comuna de Talana. Su Comunu at a garantire sa cobertura totale de su costu de su trasportu,  abarrat a càrrogu de sos partetzipantes residentes sa cuota de intrada a su parcu e ogni àtera ispesa, comente su pràngiu, etc. Sas cuotas sunt sas sighentes e ant a dèpere èssere pagadas a s’arribu in s’istrutura: INTRADA A SU PARCU CUOTA INDIVIDUALE RISERVADA A SOS … Continua a leggere Talana. Su Comunu organizat una die a su parcu acuàticu Diverland de Cuartùciu

Talana. Bandu assegnatzione lotos edificabiles in Su Lompathu: pròroga iscadèntzia su 6 de cabudanni 2019

Su Comunu de Talana, faghet a ischire chi est istadu pubblicadu unu bandu pro sos tzitadinos residentes pro s’assegnatzione lutet edificàbiles in localidade Su Lompathu. S’iscadèntzia pro sa presentada de is domandas est istada prorogada a su 6 de cabudanni 2019 a ora de is 12.00. Documentos  Continua a leggere Talana. Bandu assegnatzione lotos edificabiles in Su Lompathu: pròroga iscadèntzia su 6 de cabudanni 2019

Talana, tutu brontu pro sa de 29 editziones de sa Sagra de su presutu: su programma

S’eventu, promòvidu dae sa Pro Loco in collaboratzione cun Comuna, Gal Ogliastra, Regione Sardigna e Agèntzia Forestas, est in programma pro custu coa de chida: su 3 e su 4 de austu 2019. Sa comunidade de Talana festat su presutu. Est totu brontu pro sa de 19 editziones de sa  sagra chi ponet in mustra sa bonesa de su produtu locale prìntzipe de sos antipastos. Sa festa, in sa prima domìniga de austu, est unu de sos apuntamentos prus isetados de s’annu. Custu su programma. Sàbadu, a sas 20,00,  in su tzentru istòricu, ddoe at a èssere s’ispetàculu teatrale “Su … Continua a leggere Talana, tutu brontu pro sa de 29 editziones de sa Sagra de su presutu: su programma

Su Connotu: sàbadu, in Talana, anteprima de su NurArcheoFestival

“Su Connotu” unu clàssicu de su teatru sardu, iscritu in su 1972 dae su poeta, romanzieri, drammaturgu nugoresu Romano Ruju e postu in iscena prus de 300 bortas dae sa cooperativa Teatru de Sardigna, su primu ispetàculu in cartellone a èssere rapresentadu, sàbadu su 3 de austu 2019, a is 9 de note in Talana, in su tzentru istòricu, in bia de Garibaldi, a probe de sede de sa Pro loco. Sa rapresentatzione faghet parte de su programma de ‘Aspettando Nurarcheo fèstival’. A calicunu su nùmene de Pasqua Selis Zau, connota Paskedda Zau, no at a nàrrere nudda. Però est … Continua a leggere Su Connotu: sàbadu, in Talana, anteprima de su NurArcheoFestival

In  Talana sa ProtetzioneTzivile s’esèrtzitat pro s’arriscu idràulicu

A pustis de sa formatzione donada a sos funtzionàrios comunales e a sos assòtzios de volontariasu dae s’architetu Piero Pilu, giòbia su 18 de mese de argiolas s’est fatu un’atopu a su cale ant partetzipadu Entes, assòtzios, autoridades militares in preparatzione de esercitatzione de chenàbura su 19 de mese de argiolas. In Talana ddoe est istada un’ esercitatzione de protetzione tzivile pro arriscu idràulicu. Gràtzias a s’otenimentu de unu contribuidu de sa diretzione regionale de sa protetzione tzivile,  su comunu at pòdidu simulare un’emergèntzia pro arriscu idrogeològicu e idràulicu. A pustis de sa formatzione donada a sos funtzionàrios comunales e … Continua a leggere In  Talana sa ProtetzioneTzivile s’esèrtzitat pro s’arriscu idràulicu