Biddamanna Strisàili, Alfredo Demurtas su maere de “Su Pistoccu”

Su Sig. Alfredo fundadore de Panificio Demurtas, at lassadu a totus sos chi in custos 60 annos de fainas ant tentu su praghere de lu connòschere, un’ammentu bellu de òmine intelligente, altruista chi cun lungimiràntzia at ischidu creare un’azienda chi a sos tempos, dae su 1953, bendiat su chi non si fiat mai bèndidu: su pane traditzionale e su pistocu, una produtzione chi prima fiat fatu petzi dae sas massaja in domo issoro. Su maere de “Su Pistoccu”, comente  l’at definidu su giornalista Giacomo Mameli,  fiat un’òmine de su caràtere detzìdidu e firmu, s’ispìritu suo de sacrifìtziu suo si diferentziaiat … Continua a leggere Biddamanna Strisàili, Alfredo Demurtas su maere de “Su Pistoccu”

Sa Die europea de is limbas in Gelisuli: is innos natzionales de is istados europeos

Festa manna oe in Gelisuli! In ocasione de sa Die europea de is limbas s’Isportellu Linguìsticu Subracomunale de Orthullè at a aparitzare un’atividade cun is pitzinnos de s’iscola de s’infàntzia in ue, cun su giogu, s’at a chistionadu de s’importu de su sardu paris cun is àteras limbas de su mundu. S’operadore linguìsticu, cun s’agiudu de is pitzinnos  ant a aprontare unu cartellone cun unas cantas banderas de is limbas de s’Europa e de su mundu pro sintetizare sa presentada fata cun su computer chi at a serbire a ispiegare comente sa diversidade linguìstica siat unu valore mannu e non … Continua a leggere Sa Die europea de is limbas in Gelisuli: is innos natzionales de is istados europeos

Laboratòriu “Disegnamus una cantzone”, martis su 23 de cabudanni in Talana

Cras, martis su 23 de cabudanni 2019, in sa biblioteca comunale de Talana, S’Isportellu de sa Limba Sarda Subracomunale de Orthullè, cun s’agiudu de sa Bbilioteca Comunale de Talana, at a fàghere una faina pro is pitzocheddos de s’iscola primària (dae 6 a 10 annos) a tìtulu “Disegnamus una cantzone”. Su laboratòriu previdit su sèberu de una cantzone in limba sarda connota e chi pragat a is piseddos, poi s’ascurtu in a volume artu e pro finire sa relaizatzione de disegnos chi currispundant a su tema de su testu e a is printzipales sevuèntzias de su cumponimentu. A s’acabbu is … Continua a leggere Laboratòriu “Disegnamus una cantzone”, martis su 23 de cabudanni in Talana

Orthullè: su persursu muralìsticu “Memòria e Identidade”

Su percursu muralìsticu “Memòria e Identidade” naschet in su 2004 pro initziativa de su  Assòtziu Culturale “Sòciu po su jocu de sa Murra”. Est su resurtadu de unu progetu atentu chi cunsistet a pritzu de sa  realizatzione de diversas pinturas muràrias in su tzentru abitadu de sa bidda, segundu un’ischema pretzisu de riprodutzione de fotografias betzas  in biancu e nieddu, de artu balore etnogràficu, chi retraent persones o iscenas ligadas a sa comunidade. S’istùdiu de un’anàlisi atenta de sos logos condusit a sa bisione de custos bucones de vida de su passadu, bisitende Orthullè, passigende in sos caminos impedrados suos … Continua a leggere Orthullè: su persursu muralìsticu “Memòria e Identidade”

Orthullè. Avisu nou de asta pùbblica pro s’alienatzinone de benes mòbiles de propriedade comunale

Su 17 de cabudanni 2019, su comunu de Orthullè at pubblicadu s’avisu nou pro s’asta pùbbica pro s’alienatzione de benes comunales. In particulare sunt istados postos a s’asta 50 portas e ghennas in allumìniu de propriedade de su comunu . Su prètziu a base de gara, sugetu a rialtzu, est gosi determinadu: – €. 3.000,00 pro s’ùnicu lotu chi cumprendet totus sos 50 infissos; – €. 400,00 pro sìngulu lotu (de 10 lotos) cumpostu dae n. 5 infissos  diversa mannària; S’iscadèntzia pro partetzipare a s’asta pùbblica e pro presentare is oferta est istada atatzada pro su 30 de cabudanni 2019 … Continua a leggere Orthullè. Avisu nou de asta pùbblica pro s’alienatzinone de benes mòbiles de propriedade comunale

Orthullè. Agiudicatzione de sa gara pro sa gestione de sa mensa iscolàstica

Agiudicamentu de sa gara pro su servìtziu de mensa iscolàstica  2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 a sa dita Nuraghes de Isporlatu. Segundu s’art. 76, comma 5, lit a) de su d.lgs. n. 50/2016 si comùnicat chi, sa protzedura negotziada cunforma a s’art. 36 comma 2 lit.B) de su D.Lgs. 50/2016 cun su critèriu de agiudicatzione de s’oferta economicamente prus vantagiosa individuada in base a su mègius raportu calidade/prètziu, segundu s’art.95 comma 3 de su D.Lgs. 50/2016, pro s’afidamentu de su servìtziu in ogetu, fata mediante rechesta de oferta RdO a s’internu de sa prataforma SardegnaCat , est istada agiudicada, cun … Continua a leggere Orthullè. Agiudicatzione de sa gara pro sa gestione de sa mensa iscolàstica

Orthullè. Pagamentu cànone suspensione usu tzìvicu

Si subenit a totus sos tzitadinos chi ant sutascritu unu cuntratu de cuntzessione de terrenu pro su cale est istadu suspèndidu s’usutzìvicu chi s’iscadèntzia pro su pagamentu de su cànone annuale est fistada issada a su 31 ghennàrgiu de cada annu. S’invitant ant, duncas, totus cussos chi galu non dd’ant fatu a protzedire cun su pagamentu segundu sas modos inditados in is cuntratos. Pro informatziones e crarimentos si podet preguntare a su Responsàbile de su Servìtziu Finantziàriu telefonende a su nùneru de telèfonu: 0782/222326 o iscriende a custu indirìtziu de posta eletrònica  ragioneria@comuneurzulei.gov.it   Continua a leggere Orthullè. Pagamentu cànone suspensione usu tzìvicu