S’istòria de Chicheddu Serra,  su pipiu furadu dae Talana e leadu a Àfrica

Si est a beru ca sa memòria personale est un’elementu de importu mannu pro torrare a istantargiare s’istòria de una bidda, cussa de Talana non si podet fàghere sena remonare unu fatu capitadu a s’acabbu de is annos binti: sa fura de unu pipiu chi si naraiat Frantziscu Serra,  pro totus “Chicheddu”. Ascurta s’istòria Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos, su 30 de martzu de su 1928, de suncunas fiat mancadu de bidda. Totus si fiant postos a ddu chircare, amigos e parentes, familiares … Continua a leggere S’istòria de Chicheddu Serra,  su pipiu furadu dae Talana e leadu a Àfrica

Su porcàrgiu de Orthullè

In is annadas de lande sos porcàrgios de Orthullè betaiant sos porcos a padente, a làcana cun su Supramonte de Orgòsolo. Cando is porcos fiant grassos fiat a donare cura pro non nde ddos furare e non ddos fidaiant mai solos. Pro cussu in coile abbarraiant semper duos o tres bardianos e fiat raru a nd’abbarrare unu ebbia, màssimu a pusti iscurigadu. Una die, pro cumbinatzione, unu porcàrgiu de Orthullè fiat abbarradu solu in coile. In s’iscurigadórgiu aiat incungiadu sos porcos in su suile e pro seguresa fiat abbarradu ischidu in barracu, faghende sa guàrdia. A primu note pariat totu … Continua a leggere Su porcàrgiu de Orthullè