Biddamanna Strisàili, Alfredo Demurtas su maere de “Su Pistoccu”

Su Sig. Alfredo fundadore de Panificio Demurtas, at lassadu a totus sos chi in custos 60 annos de fainas ant tentu su praghere de lu connòschere, un’ammentu bellu de òmine intelligente, altruista chi cun lungimiràntzia at ischidu creare un’azienda chi a sos tempos, dae su 1953, bendiat su chi non si fiat mai bèndidu: su pane traditzionale e su pistocu, una produtzione chi prima fiat fatu petzi dae sas massaja in domo issoro. Su maere de “Su Pistoccu”, comente  l’at definidu su giornalista Giacomo Mameli,  fiat un’òmine de su caràtere detzìdidu e firmu, s’ispìritu suo de sacrifìtziu suo si diferentziaiat … Continua a leggere Biddamanna Strisàili, Alfredo Demurtas su maere de “Su Pistoccu”

Baunei. Pallegiat a 148 metros de artària in Punta Caroddi, sa marrania est una operazione pubblitzitària pro sa Sardigna

Faghet a mòrrere de infartu e bisare, osservende su mundu dae s’artu de Punta Caroddi. S’asulu de Cala Goloritzè, chi inghìriat custa punta a beru arta, in su coro de s’Ogliastra prus bella, est unu bisu e in su matessi tempus un’arriscu. Su perìgulu est una chistione de tzentìmetros e su disafiu de Nicola Collu est totu inoghe: acumprire un’ impresa moende•si a chimbe tzentìmetros de s’ismoladòrgiu. Mantènnere s’echilìbriu in unu cantu de roca ue duas persones paris non ddoe capint, a 148 metros de artària, no est cosa de acròbatas ma fortzis de macos. E pro custu paret totu … Continua a leggere Baunei. Pallegiat a 148 metros de artària in Punta Caroddi, sa marrania est una operazione pubblitzitària pro sa Sardigna

Biddamanna: su tzentenàriu Michelinu Scudu incoronat a Valentina Mura “Miss Miluna Itàlia Orlando Resort”

In Biddamanna acanta s’Hotel Orlando, ambintatzione incantadora posta in su padente de Santa Bàrbara, s’est acumpridu s’issèberu de Miss Itàlia Sardigna. Sa serada, organizada dae Maurizio Ciaccio (amministradore de sa Venus Dea), est acabada cun sa premiatzione de ses Miss – chi ant a partetzipare a sa finale regionale de Castiadas – e cun s’incoronatzione de Miss Miluna a banda de unu giùighe tzentenàriu, su biddamannesu Michelino Scudu. S’isfilada est incumentzada cun sa coreografia introdutiva de Miss Itàlia: sas partetzipantes, dispostas in fila, in sa melodia de sa cantzone ant fatu sa prima aparida de sa serada, dae in antis … Continua a leggere Biddamanna: su tzentenàriu Michelinu Scudu incoronat a Valentina Mura “Miss Miluna Itàlia Orlando Resort”

Talana, sa rinàschida est in sas terras pùblicas

Partzire de sas terras pùblicas. Fàghere de manera chi a pustis de annos de abbandonu diventent su motore de sa rinàschida de sas zonas internas, si nono destinadas a s’ispopulamentu. Comente? Torrende prus fàtzile s’usu de parte de sos privados, creende infrastruturas de su totu ausentes comente s’energia elètrica o carentes comente sos caminos de su saru, dende sa possibilidade de atzèdere a finantziamentos europeos. Nche creet sa Copagri, assòtziu aunit unu bonu nùmeru de massajos e allevadores, chi giai in sos meses colados aiat promòvidu unu cunvegnu a pitzu de s’argumentu. In is dies coladas est istada presentada sa … Continua a leggere Talana, sa rinàschida est in sas terras pùblicas

In  Talana sa ProtetzioneTzivile s’esèrtzitat pro s’arriscu idràulicu

A pustis de sa formatzione donada a sos funtzionàrios comunales e a sos assòtzios de volontariasu dae s’architetu Piero Pilu, giòbia su 18 de mese de argiolas s’est fatu un’atopu a su cale ant partetzipadu Entes, assòtzios, autoridades militares in preparatzione de esercitatzione de chenàbura su 19 de mese de argiolas. In Talana ddoe est istada un’ esercitatzione de protetzione tzivile pro arriscu idràulicu. Gràtzias a s’otenimentu de unu contribuidu de sa diretzione regionale de sa protetzione tzivile,  su comunu at pòdidu simulare un’emergèntzia pro arriscu idrogeològicu e idràulicu. A pustis de sa formatzione donada a sos funtzionàrios comunales e … Continua a leggere In  Talana sa ProtetzioneTzivile s’esèrtzitat pro s’arriscu idràulicu

Butega”, “Cilleri”. Sas insinnas de Orthullè faeddant in sardu

Su progetu, annuntziadu in sa pàgina Facebook “Campionau sardu de sa murra”, previdet chi totus sos esertzìtzios depant tènnere s’insigna in limba, pro avalorare s’identidade sarda e pro atzocare semper prus turistas. S’artista Bruno Pisu, in sas dies coladas s’est ocupadu – paris cun sos tzitadinos – de fàghere torrare a bìvere sa limba sarda e sas traditziones de sa bidda in modu in manera originale: in Orthullè, at realizadu pro unas pariga de butegas sas insignas in sardu. Su progetu, annuntziadu in sa pàgina Facebook “Campionau sardu de sa murra”, previdet chi totus sos esertzìtzios depant tènnere s’insigna in … Continua a leggere Butega”, “Cilleri”. Sas insinnas de Orthullè faeddant in sardu

Talana Museu a Chelu Abertu, 4 postos pro su servìtziu tzivile. Tegas: «Medas sas potentzialidades de su territòriu» 

E unu, e duos, e tres… e deghe! Custu est su de deghe annos chi sa Comuna de Talana bidet s’ammissione de sos progetos de servìtziu tzivile natzionale. Difatis peri ocannu sa bidda ogiastrina est in sa graduatòria provisòria a su de noe postos de sos 167 ammìtidos dae sa Regione Sardigna, Assessoradu de su Traballu, Formatzione professionale, Cooperatzione e Seguridade Sotziale. Su tìtulu de su progetu faeddat craru: Talana Museu a Chelu Abertu. Ant a èssere 4 sos postos pro sos voluntàrios chi ant a bòllere partetzipare a sa realizatzione de unu progetu articuladu chi mirat a avalorare e … Continua a leggere Talana Museu a Chelu Abertu, 4 postos pro su servìtziu tzivile. Tegas: «Medas sas potentzialidades de su territòriu»