Biddamanna Strisàili, Alfredo Demurtas su maere de “Su Pistoccu”

alfredo.jpgSu Sig. Alfredo fundadore de Panificio Demurtas, at lassadu a totus sos chi in custos 60 annos de fainas ant tentu su praghere de lu connòschere, un’ammentu bellu de òmine intelligente, altruista chi cun lungimiràntzia at ischidu creare un’azienda chi a sos tempos, dae su 1953, bendiat su chi non si fiat mai bèndidu: su pane traditzionale e su pistocu, una produtzione chi prima fiat fatu petzi dae sas massaja in domo issoro.

Su maere de “Su Pistoccu”, comente  l’at definidu su giornalista Giacomo Mameli,  fiat un’òmine de su caràtere detzìdidu e firmu, s’ispìritu suo de sacrifìtziu suo si diferentziaiat in unu tempus in su traballu e sa pelea  fiant sas ùnicas armas de  supravivèntzia.

At fatu tantu pro sa famìlia sua, pro Biddamanna, pro totu Ogliastra e pro sa Sardigna. Pro su Sarrabus, a su cale fiat afetzionadu pro ite l’ammentaiat sa sua gioventude sua de pastore. Pro issu ogna terra fiat una conchista, s’importante fiat a traballare. Est gai at fatu pro medas annos, cun sa mugere Elvira, fintzas issa traballa dora sena pasu.

Paris, unidos, ant tiradu in un’azienda chi est semper andada creschende.

Oe,  cun orgògliu mannu, sos fìgios e su ghèneru chi pro bint’annos ant traballadu a su costàgiu suo, sighint sa traditzione de famìlia. Su Sig. Alfredo at lassadu in eredade una filosofia de vida chi caraterizat totora sa faina de s’azienda: remenu, ispìritu de sacrifìtziu, costàntzia, esperièntzia.

S’azienda Pan-Dem snc de Demurtas Alfredo e fìgios, chi òperat in su mercadu de sa panificatzione e ofelleria tìpica dae su 1953, est partidu cun sa produtzione de panes de ogna die e panes tìpicos comente  “s’angule”: pane de sìmula fatu in diversos formas e traballadu pin fine pro sas tzerimònias; e “sa Turredda”: fatu cun patata e sìmula, pane grussu chi si mantenet modde pro diversas dies.

Sa produtzione de “Su Pistoccu” at incumentzadu solu carchi annu a pustis dae cando, in su 1970, est istadu inauguradu unu locale nou. Sa cummertzializatzione de custu produtu fiat, tando, una novidade.  Su Sig. Alfredo Demurtas difatis est istadu su primu a ddu pònnere in su mercadu: a s’època niunu forru lu produca.

Dae su 1976 a oe sa faina s’est evòlvida sighende sos bisòngios de mercadu e atualmente s’acumprit in unu locale modernu de 900 mq, cun machinàrios a s’avanguàrdia chi respetant sas atuales normas in sa seguridade e in s’igiene de sos alimentos.

Sa produtzione s’est allargada cun s’introdutzione de sos durches tìpicos, ma mescamente de sos “Pistocos Sardos” e de sas “Galletas”, su “Carasau de Ogliastra” e su Panetone, in particulare cuddu a sa Birra artigianale chi possedit caraterìsticas calitativas e sensoriales ùnicas.

S’istòria nostra est cussa de un’ azienda chi in sos annos, colados cun unu remenu costante e traballu, at ischidu investire e megiorare a bellu, parende barra  a sas mudadas istruturales e organizativos chi nos ant fatu crèschere e achirire esperièntzia e capatzidade imprenditoriale.

Sa Pan-Dem snc, si proponet in su mercadu comente azienda atenta a sa traditzione ma fintzas a sas dinàmicas de su mercadu e chi faghet de sa calidade, de sa cura artigianale, de sa frischesa de su produtu, de un’issèberu  de sas mègius matèrias primas, de su respetu e de su cunsideru de su cliente sos balores printzipales in sos cales si basat sa faina sua. Artìculu leadu dae SArdegna Live

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...